پروژه رستوران ایتالیایی ، فرنگی ماندیرو 

اتمام پروژه